Nr 2/2015

Nr 2/2015

Strona tytułowa

Spis treści i strona redakcyjna

Ryszard ZIĘBA
Implikacje stosunków polsko-amerykań-skich dla polityki zagranicznej Polski

Ewelina WAŚKO-OWSIEJCZUK
Polityka administracji George’a W. Busha wobec Bliskiego Wschodu – o planach demokratyzacji i stabilizacji gospodarczej regionu

Krzysztof TRZCIŃSKI
Czym jest stabilność polityczna państwa?

Mariusz RUSZEL
Wpływ rosyjsko-ukraińskich kryzysów gazowych na politykę energetyczną UE – ujęcie teoretyczne

Agnieszka NITSZKE, Monika ŚLUFIŃSKA
Wpływ ośrodków eksperckich na kształtowanie polityki bezpieczeństwa w Polsce

Szymon OSSOWSKI
Błędy i wypaczenia czyli o przyczynach porażki Ryszarda Grobelnego w poznań¬skich wyborach samorządowych w 2014 roku

Maria NOWINA KONOPKA
Czy Andrzej Duda wygrał dzięki interneto¬wi?

Michał RADECKI
Przyczyny zmian przywódców w partiach politycznych. Przypadek Polski

Katarzyna M. CWYNAR
Środki masowego przekazu w kulturze współczesnej – informacja i oświecenie czy manipulacja?

Ryszard KOWALCZYK
Kulturowa funkcja samorządu terytorialnego a rozwój czasopiśmiennictwa regio-nalistycznego w Polsce

Małgorzata KOLODZIEJCZAK
Rocznicowe rytuały smoleńskie w per¬spektywie neodurkheimizmu

Paweł ANTKOWIAK
The decentralization of public authority as a result of the political changes in Poland

Recenzje
Z akademickiego podwórka (A. Niczyperowicz)

Informacje
Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. „Partycypacja obywateli w procesie podejmowania decyzji politycznych. Aktywność vs. bierność polityczna w Polsce i w Europie” (Collegium Polonicum w Słubicach, 28-29 maja 2015 roku) (E. Karczewska); Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji „Między lękiem a nadzieją. 10 lat obowiązywa¬nia ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym” (A. Adamczyk)

Noty o autorach