Dla autorów

UWAGA !
ZMIANA PROCEDURY SKŁADANIA TEKSTÓW.

Redakcja Przeglądu Politologicznego prosi o przesyłanie tekstów za pośrednictwem PRESSTO: http://pressto.amu.edu.pl/index.php/pp.

Przegląd Politologiczny korzysta z elektronicznej bazy deponowania tekstów PRESSTO.

Nadesłane artykuły poddawane są procedurze antyplagiatowej.
Objętość artykułu, wraz z przypisami i bibliografią nie powinna przekraczać jednego arkusza wydawniczego (40 tys. znaków)

Recenzje, polemiki i informacje nie powinny przekraczać połowy jednego arkusza znormalizowanego maszynopisu.

Autor nie ma możliwości redagowania tekstu w trakcie prac redakcyjnych; do Redakcji należy przesłać ostateczną postać materiału. Czasopismo nie pobiera żadnych opłat za złożenie, procedowanie, przyjęcie do druku i opublikowanie tekstów zakwalifikowanych do publikacji.

Do tekstu należy dołączyć informacje dotyczące autora:
a. Pełne imię i nazwisko
b. Stopień, tytuł naukowy
c. Dokładny adres korespondencyjny, z numerem telefonu oraz e-mailem

Autorzy wszystkich materiałów (artykułów, recenzji polemik, informacji) zobowiązani są do przesłania na adres redakcji podpisanego oświadczenia o przekazaniu praw autorskich do publikacji, o samodzielnym przygotowaniu tekstu i o jego oryginalnym charakterze.

Autorzy proszeni są o zapoznanie się z zasadami polityki Open Access Policy przyjętymi przez czasopismo.

Autorzy proszeni są o zapoznanie się z procedurą recenzowania tekstów.
Autor ma możliwość zdeponowania opublikowanego tekstu w repozytorium zgodnym z afiliacją swej uczelni. Może również zdeponować opublikowany tekst na portalach takich jak: academia.edu; researchgate.net.