Kwartalnik „Przegląd Politologiczny” (PP) ukazuje się systematycznie od 1996 roku. Obecnie wydawany jest przez Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu.

„Przegląd Politologiczny” stanowi forum prezentacji wyników badań, wymiany myśli oraz dyskusji obejmującej teorię i praktykę składającą się na współczesne nauki polityczne. Publikowane są w nim artykuły i recenzje autorów z całej Polski i zagranicy.

Czasopismo dociera do wszystkich ośrodków akademickich. Jest prenumerowane także przez instytucje i osoby zajmujące się praktyką polityczną. Posiada również stałych odbiorców w innych krajach. Wszystkie publikacje i materiały umieszczane w „Przeglądzie Politologicznym” są recenzowane. Ich streszczenia oraz słowa kluczowe tłumaczone są na język angielski. Działa również Rada Programowa czasopisma.

“Redakcja „Przeglądu Politologicznego” ponosi odpowiedzialność za, między innymi, zapobieganie nadużyciom w procesie publikowania. Redakcja nie toleruje zachowań nieetycznych, w tym plagiatu w jakiejkolwiek formie. Obowiązki redaktorów, autorów i recenzentów „Przeglądu Politologicznego” opierają się na dokumencie COPE Code of Conduct, Guidelines on Good Publication Practice, Code of Conduct and Best Practices Guidelines for Journal Editors

Zakres tematyczny – słowa kluczowe: Politologia, nauki o polityce, systemy polityczne, stosunki międzynarodowe, teoria polityki, polityka społeczna, polityka gospodarcza, metodologia badań politologicznych, komunikowanie polityczne, partie polityczne, systemy partyjne, samorząd terytorialny, normy polityczne

 

Otrzymane dofinansowanie:

Digitalizacja i szersze upowszechnianie zasobów „Przeglądu Strategicznego” w Internecie (strona www, bazy indeksacyjne, akademickie portale społecznościowe, newsletter) finansowane jest w ramach umowy 537/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Czasopismo „Przegląd Politologiczny” w okresie od 27.11.2012 do 26.11.2014 r. w ramach programu Index Plus (Nr IxP 0295 2012) otrzymywało dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na umiędzynarodowienie czasopisma i rozwój jego strony internetowej.