Nr 2/2008

Przegląd Politologiczny

Nr 2/2008 Rok XIII
ISSN 1426-8876 przeglad.politologiczny@amu.edu.pl

SPIS TREŚCI Nr 2/2008 Rok XIII

Artykuły

Adam GWIAZDA
Poszukiwanie tożsamości w ponowoczesnym świecie

Ewa CZERWIŃSKA-SCHUPP
Rewolucja 1918-1920 w Austrii – teoria i rzeczywistość

Katarzyna ŻUKOWSKA
Krytyka cyklicznego modelu koncentracji władzy

Jacek SOBCZAK
Ochrona prywatności polityków jako osób pełniących funkcje publiczne w optyce Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu

Adam JASKULSKI
Istota i funkcjonowanie Unii Europejskiej w koncepcjach i teoriach integracji europejskiej. Tożsame spojrzenia czy fundamentalne różnice

Justyna ZAJĄC
Promocja demokracji w państwach arabskich w polityce zagranicznej Unii Europejskiej

Marek REWIZORSKI
Regionalny wymiar Unii Europejskiej

Mikołaj J. TOMASZYK
Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej – trwałość, konkurencyjność i bezpieczeństwo zaopatrzenia w energię

Natasza LUBIK
Wybrane aspekty przeciwdziałania współczesnemu terroryzmowi międzynarodowemu

Wojciech STANKIEWICZ
Prawnomiędzynarodowe konsekwencje zniesienia kary śmierci

Iwetta ANDRUSZKIEWICZ
Równouprawnienie kobiet i mężczyzn na rynku pracy

Recenzje

  • Spory – konflikty zbrojne – terroryzm. Dysfunkcjonalne czynniki współczesnych stosunków międzynarodowych, pod red. Włodzimierza Malendowskiego (D. Miłoszewska);
  • Iwona Hofman, Polityka – media – społeczeństwo. Studia i szkice (B. Kosmanowa);
  • „Kultura” paryska. Twórcy, dzieło, recepcja, pod red. Iwony Hofman (H. Tumolska);
  • Izrael i Autonomia Palestyńska. Wybrane aspekty polityczne i prawne, pod red. Bernarda J. Albina, Grzegorza Tokarza (W. Stankiewicz);
  • Procesy migracyjne w kontekście przemian kulturowo-cywilizacyjnych, pod red. Ewy Polak i Joanny Leskiej-Ślęzak (U. Król);
  • Janine R. Wedel, Prywatna Polska (M. J. Tomaszyk)

Noty o  autorach