Nr 1/2012

SPIS TREŚCI Nr 1/2012 Rok XVII

Artykuły

Karol B. JANOWSKI
O schematach ujmowania bliskiej i dalszej przeszłości. W kręgu metodologicznej refleksji historyczno-teoriopolitycznej

Maja MEGIER
Tożsamość peryferyjna. Tożsamość centrystyczna. Lokalne i globalne kłopoty z tożsamością

Zdzisław W. PUŚLECKI
Nowe zjawiska w stosunkach handlo¬wo-ekonomicznych Unii Europejskiej z Chińską Republiką Ludową

Anna KUCZYŃSKA
Dyplomacja Francji: ewolucja relacji na osi władzy Elysee-Matignon w układzie koabitacji

Maciej WALKOWSKI
Europa w kryzysie: perspektywy go¬spodarcze Unii Europejskiej do 2020 roku w kontekście problemów rozwojowych państw grupy PIIGS

Joanna SKRZYPCZYŃSKA
Polska w GATT/WTO

Anna DUDZIAK
Komunikacja interkulturowa w biznesie międzynarodowym

Radomir MIŃSKI
Przywództwo oligarchiczne i jego społeczne uwarunkowania w świetle „Partii Politycznych” Roberta Michelsa

Marta BALCEREK
Ustrój prawny samorządu rolniczego w Polsce i RFN. Studium porównawcze

Marzena BARAŃSKA
Rola czynnika społecznego w procesie stanowienia planu zagospodarowania przestrzennego gminy

Wojciech STANKIEWICZ
Rola UNESCO w ochronie dóbr kultury i zasobów przyrodniczych

Ryszard KOWALCZYK
Metodologiczne podstawy badania zawartości prasy lokalnej

Recenzje/Dyskusje

  • Sebastian Wojciechowski, Terroryzm na początku XXI wieku. Pojęcie, istota i przyczyny zjawiska (W. Stankiewicz);
  • Paweł Kowal, Koniec systemu władzy. Polityka ekipy gen. Wojciecha Jaruzelskiego w latach 1986-1989 (M. Kosman);
  • Szymon Ossowski, W kierunku urynkowienia. Zagrożenia dla liberalnej demokracji w Polsce (R. Paradowski);
  • Paweł Wieczorkiewicz, Justyna Błażejewska, Przez Polskę Ludową na przełaj i na przekór (M. Kosman)


Noty o autorach