Nr 4/2012

Strona tytułowa, redakcyjna i spis treści

Artykuły

Piotr PAWEŁCZYK, Karolina CHURSKA-NOWAK, Barbara JANKOWIAK
Struktura i uwarunkowania afektywne go komponentu postaw politycznych studentów

Tomasz BRAŃKA
Geopolityczny status Królestwa Danii – mit państwa unitarnego

Aleksandra ZIĘBA, Anna WRÓBLEWSKA
System Zarządzania Wiedzą dla Zarządzania Kryzysowego

Marta MICHALCZUK-WLIZŁO, Radosław ŻMIGRODZKI
Przyczynek do dyskusji nad pojęciem systemu rządów

Arkadiusz PTAK
Głosy nieważne w elekcjach samorządowych

Zdzisław W. PUŚLECKI
Globalne uwarunkowania wzrostu konkurencyjności Unii Europejskiej w XXI wieku

Krzysztof HAJDER
Ewolucja amerykańskiego modelu rynku pracy

Jerzy BABIAK
Problem ubóstwa w Unii Europejskiej

Maciej WALKOWSKI
Analiza i ocena pakietu legislacyjnego Komisji Europejskiej oraz stanowiska polskiego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczących kształtu Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej po 2013 roku

Ewa Tamara SZUBER-BEDNARZ
Społeczny wymiar skutków prawnych zasiedzenia

Ewa JURGA-WOSIK
Polityka informacyjna i dostęp do dokumentów w instytucjach Unii Europejskiej

Ryszard KOWALCZYK
Uwarunkowania epistemologiczne obrazowania rzeczywistości politycznej w mediach

Marzena BARAŃSKA
Lobbing jako instrument partycypacji społeczeństwa w realizacji zasad państwa demokratycznego

Jędrzej SKRZYPCZAK
Autoryzacja w praktyce nowych mediów w dobie kryzysu systemu prawa prasowego

Wojciech ADAMCZYK
Trzy skandale, trzy raporty. Redakcje i ombudsmani prasowi w sytuacjach kryzysowych na przykładach „The Washington Post”, „The New York Times” i „Los Angeles Times”

Piotr SWACHA
Cenzura względem „Polski Ludowej” – wielkopolskiego pisma Polskiego Stronnictwa Ludowego (1945-1947)

Małgorzata KAMOLA-CIEŚLIK
Proces prywatyzacji Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o. w latach 2004-2009

Recenzje/Dyskusje

  • Tadeusz Zakrzewski, Papież – Polak. Wspomnienia reportera (M. Kosman);
  • Globalization, red. P. Deszczynski (S. Zyborowicz);
  • Aleksander Łuczak, Dekada polskich przemian. Studium władzy i opozycji (M. Kosman);
  • Some issues on women in political, media and socio-economic space, pod red. Iwetty Andruszkiewicz, Aliny Balczynskiej-Kosman (P. Baran)

Noty o autorach