Kwartalnik „Przegląd Politologiczny” (PP) ukazuje się systematycznie od 1996 roku. Obecnie wydawany jest przez Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu.

„Przegląd Politologiczny” stanowi forum prezentacji wyników badań, wymiany myśli oraz dyskusji obejmującej teorię i praktykę składającą się na współczesne nauki polityczne. Publikowane są w nim artykuły i recenzje autorów z całej Polski i zagranicy.

Czasopismo dociera do wszystkich ośrodków akademickich. Jest prenumerowane także przez instytucje i osoby zajmujące się praktyką polityczną. Posiada również stałych odbiorców w innych krajach. Wszystkie publikacje i materiały umieszczane w „Przeglądzie Politologicznym” są recenzowane. Ich streszczenia oraz słowa kluczowe tłumaczone są na język angielski. Działa również Rada Programowa czasopisma.

“Redakcja „Przeglądu Politologicznego” ponosi odpowiedzialność za, między innymi, zapobieganie nadużyciom w procesie publikowania. Redakcja nie toleruje zachowań nieetycznych, w tym plagiatu w jakiejkolwiek formie. Obowiązki redaktorów, autorów i recenzentów „Przeglądu Politologicznego” opierają się na dokumencie COPE Code of Conduct, Guidelines on Good Publication Practice, Code of Conduct and Best Practices Guidelines for Journal Editors

Zakres tematyczny – słowa kluczowe: Politologia, nauki o polityce, systemy polityczne, stosunki międzynarodowe, teoria polityki, polityka społeczna, polityka gospodarcza, metodologia badań politologicznych, komunikowanie polityczne, partie polityczne, systemy partyjne, samorząd terytorialny, normy polityczne

Czasopismo „Przegląd Politologiczny” ukazuje się w otwartym dostępie na licencji  CC BY 4.0 (Creative Commons – Uznanie autorstwa). Otwarty dostęp rozumiany jest przez wydawcę oraz redakcję zgodnie z wytycznymi Budapesztańskiej Inicjatywy Open Access (BOAI)

 

Otrzymane dofinansowanie:


Czasopismo „Przegląd Politologiczny” otrzymało wsparcie finansowe ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (Umowa nr 537/P-DUN/2017, zadanie 1. Przygotowanie oryginalnych numerów czasopisma „Przegląd Politologiczny” w języku angielskim w celu zwiększenia międzynarodowego oddziaływania czasopism).
Realizacja projektu obejmuje lata 2017 i 2018.

Czasopismo „Przegląd Politologiczny” otrzymało wsparcie finansowe ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (Umowa nr 667/P-DUN/2018, zadanie 1. Digitalizacja i szersze upowszechnianie zasobów czasopisma „Przegląd Politologiczny” w Internecie).
Realizacja projektu obejmuje lata 2018 i 2019

Czasopismo „Przegląd Politologiczny” otrzymało dofinansowanie ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” na podstawie umowy nr 259/WCN/2019/1 z dnia 05.08.2019 r.
Realizacja projektu obejmuje lata 2019 i 2020